Thanh niên đầu tư xây dựng mô hình nuôi chim yến đầu tiên tại Hà Tĩnh