Hình dáng và kích thước của nhà yến có thể nhanh chóng có chim trong vòng 1 tháng