Với giá bán tổ yến thô từ 16 – 17 triệu đồng/kg, tổ yến sơ chế từ 24 – 25 triệu đồng/kg, tổ yến cao cấp từ 30 – 35 triệu đồng/kg, bình quân mỗi nhà yến cho thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với giá bán tổ yến thô từ 16 - 17 triệu đồng/kg, tổ yến sơ chế từ 24 - 25 triệu đồng/kg, tổ yến cao cấp từ 30 - 35 triệu đồng/kg, bình quân mỗi nhà yến cho thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với giá bán tổ yến thô từ 16 – 17 triệu đồng/kg, tổ yến sơ chế từ 24 – 25 triệu đồng/kg, tổ yến cao cấp từ 30 – 35 triệu đồng/kg, bình quân mỗi nhà yến cho thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.