Việc nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ yến chưa hình thành chuỗi khép kín để nâng cao giá trị. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Việc nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ yến chưa hình thành chuỗi khép kín để nâng cao giá trị. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Việc nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ yến chưa hình thành chuỗi khép kín để nâng cao giá trị. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.