Tại sao chim yến chết trong nhà yến?

Tại sao chim yến chết trong nhà yến?

Tại sao chim yến chết trong nhà yến?