Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng khi “Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định” hoặc “Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định”. Ảnh: Vũ Đình Thung.