Nhiều nhà yến ở Bình Định được hình thành theo kiểu “yến ở trên, nhà ở dưới”. Ảnh: Vũ Đình Thung.