Các kỹ thuật viên tập cho chim yến non tập bay – Ảnh: CTV

Các kỹ thuật viên tập cho chim yến non tập bay - Ảnh: CTV

Các kỹ thuật viên tập cho chim yến non tập bay – Ảnh: CTV

Tham gia ngay