Kết luận tại cuộc họp giải quyết các vấn đề quản lý quy hoạch vùng nuôi chim yến của ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Kết luận tại cuộc họp giải quyết các vấn đề quản lý quy hoạch vùng nuôi chim yến của ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Kết luận tại cuộc họp giải quyết các vấn đề quản lý quy hoạch vùng nuôi chim yến của ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Tham gia ngay