Lễ hội yến sào tại Ðền thờ Tổ nghề yến sào trên đảo Hòn Nội (Khánh Hòa).

Lễ hội yến sào tại Ðền thờ Tổ nghề yến sào trên đảo Hòn Nội (Khánh Hòa).

Lễ hội yến sào tại Ðền thờ Tổ nghề yến sào trên đảo Hòn Nội (Khánh Hòa).

Tham gia ngay