Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể về cấp mã số nhà yến nên một số doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu yến sào cũng gặp khó khăn – Ảnh: Kiều Diễm

Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể về cấp mã số nhà yến nên một số doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu yến sào cũng gặp khó khăn - Ảnh: Kiều Diễm

Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể về cấp mã số nhà yến nên một số doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu yến sào cũng gặp khó khăn – Ảnh: Kiều Diễm