Nhà nuôi yến ở Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhà nuôi yến ở Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhà nuôi yến ở Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.