Dưới đây là một số bằng chứng cho thấy chim yến rất nhạy cảm với mùi