Tăng cường quản lý, quy hoạch để phát triển bền vững nghề nuôi chim yến ở An Giang. Ảnh: baoangiang.com.vn

Tăng cường quản lý, quy hoạch để phát triển bền vững nghề nuôi chim yến ở An Giang. Ảnh: baoangiang.com.vn

Tăng cường quản lý, quy hoạch để phát triển bền vững nghề nuôi chim yến ở An Giang. Ảnh: baoangiang.com.vn