Cách cắt bọt (xốp) cho chim yến để tăng số lượng chim yến nhanh chóng