Tại Đồng Nai hiện có 225 nhà nuôi chim yến

Tại Đồng Nai hiện có 225 nhà nuôi chim yến

Tại Đồng Nai hiện có 225 nhà nuôi chim yến