Một tầng nhà yến có chim về rất nhiều của anh Võ. Ảnh: Văn Long.

Một tầng nhà yến có chim về rất nhiều của anh Võ. Ảnh: Văn Long.

Một tầng nhà yến có chim về rất nhiều của anh Võ. Ảnh: Văn Long.

Tham gia ngay