Việc Quy hoạch phát triển các vùng, làng nghề nuôi chim yến nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, phát triển bền vững, khoa học, đảm bảo phát triển tổng thể về kinh tế xã hội (ảnh minh họa)

Việc Quy hoạch phát triển các vùng, làng nghề nuôi chim yến nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, phát triển bền vững, khoa học, đảm bảo phát triển tổng thể về kinh tế xã hội (ảnh minh họa)

Việc Quy hoạch phát triển các vùng, làng nghề nuôi chim yến nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, phát triển bền vững, khoa học, đảm bảo phát triển tổng thể về kinh tế xã hội (ảnh minh họa)

Tham gia ngay