Một chiếc va ly chưa hàng chục Kg yến vụn. Ảnh: Báo Hải Quan

Một chiếc va ly chưa hàng chục Kg yến vụn. Ảnh: Báo Hải Quan

Một chiếc va ly chưa hàng chục Kg yến vụn. Ảnh: Báo Hải Quan

Tham gia ngay