Yến sào giả ngang nhiên bày bán trên thị trường. Ảnh: Truyền hình Khánh Hòa

Yến sào giả ngang nhiên bày bán trên thị trường. Ảnh: Truyền hình Khánh Hòa

Yến sào giả ngang nhiên bày bán trên thị trường. Ảnh: Truyền hình Khánh Hòa

Tham gia ngay